VietTUG.org - old forum

id = 5149, parent = 5148, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 125.234.76.89, time = 2008/10/16 (1224106057) ,
subject = Re:Giúp dùm gói amsthm, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình cũng có kết quả như thầy Chú