VietTUG.org - old forum

id = 5148, parent = 5146, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.41.48, time = 2008/10/16 (1224102327) ,
subject = Re:Giúp dùm gói amsthm, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã dịch thử cả hai file mẫu của bạn (trong TeXLive) đều cho kết quả như nhau!!!!