VietTUG.org - old forum

id = 5146, parent = 0, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.167, time = 2008/10/15 (1224066723) ,
subject = Giúp dùm gói amsthm, hits = 1154, karma = 0+0-,
Mình có vấn đề này mong các bác giúp dùm. Trong môi trường chứng minh của gói amsthm thì cuối mỗi chứng minh nó có hình vuông báo hiệu hết phần chứng minh. Với các lệnh

\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\begin{document}
\begin{proof}
Đây là phần chứng minh, khi \textbf{không} sữ dụng gói \textbf{amsmath} thì dấu \textbf{qedsymbol} nằm cuối phần chứng minh
$$ 2+2=4 \qedhere $$
\end{proof} 
 \end{document}


Thì kết quả

<br /><a href=LINK_HERE
" src="
LINK_HERE
" />

Còn thi thêm gói amsmath vào thì không như ý muốn

\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
 \begin{proof}
Đây là phần chứng minh, khi  sữ dụng gói \textbf{amsmath} thì dấu \textbf{qedsymbol} \textbf{không} nằm cuối phần chứng minh
$$ 2+2=4 \qedhere $$ 
 \end{proof} 
 \end{document}


Thì kết quả

<br /><a href=LINK_HERE
" src="
LINK_HERE
" />

Có cách nào giải quyết vấn đề này với yêu câu sữ dụng được gói amsmath và marksymbol nằm cuối dòng trong mathmode