VietTUG.org - old forum

id = 5137, parent = 5133, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 123.19.192.100, time = 2008/10/11 (1223720150) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
phuongnam:
c) Chọn Start->run-> cmd (vào chế độ dòng lệnh) mo, chọn Roots và Add thư mục C:\Program Files\MiKTeX 2.7\vntex-3.1.7 vào! Sau đó chọn General->Refresh FNDB để “cập nhật hệ thống”.
Nếu cài đặt tiếng việt như trên thì việc biên dịch tiếng việt trong latex rất bình thường kể cả gói beamer, ngoại trừ powerdot. Hic!, mình thấy nó không báo lỗi gì, lúc chọn yap.exe để xem file *.tex của mình thì không thấy bất cứ chữ tiếng việt nào mặc dù vẫn có slide đầy đủ!
Mình không rõ lắm về lỗi này nhưng chạy texhash và updmap trong chế dộ dòng lệnh thì hiển thị tiếng việt bình thường!