VietTUG.org - old forum

id = 5133, parent = 5131, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.146, time = 2008/10/10 (1223584500) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi thích sử dụng powerdot hơn là beamer. Lúc trước, cũng thật vất vả tôi mới sử dụng được.