VietTUG.org - old forum

id = 5123, parent = 0, thread = 5123, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.47.46, time = 2008/10/09 (1223544497) ,
subject = Lớp học TeX miễn phí tại Đại học Sư Phạm Tp.HCM, hits = 2443, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: Lớp học TeX miễn phí tại Đại học Sư Phạm Tp.HCM

Ban tổ chức nên thêm mục: "Dùng platform nào?" vào thông báo này để học viên còn biết đường mà đăng ký? Được không?