VietTUG.org - old forum

id = 5101, parent = 5100, thread = 5097, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.34.154, time = 2008/10/01 (1222797684) ,
subject = Re:whois... bạn là người dùng TeX nào?, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình tìm được quyển này cũng hay lắm có cả code và kết quả hiển thị nữa. Rất tốt cho những người mới dùng latex lắm đó...
LINK_HERE-1.0.pdf