VietTUG.org - old forum

id = 5100, parent = 5097, thread = 5097, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.34.154, time = 2008/10/01 (1222797333) ,
subject = Re:whois... bạn là người dùng TeX nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug nhiều! Bảng liệt kê này giúp đỡ mình nhiều lắm..