VietTUG.org - old forum

id = 51, parent = 50, thread = 36, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/08 (1126173181) ,
subject = Re:VnTeX for PCTeX 5.0, hits = 0, karma = 0+0-,
hê, bác mần xong đi, /me sẽ tải lên sarovar.org. Nhớ vụ bản quyền. Discuss về pctex thì không sao cả mà Bác mailto:kyanh.at.o2.pl nhé