VietTUG.org - old forum

id = 5097, parent = 0, thread = 5097, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.39, time = 2008/09/29 (1222706621) ,
subject = whois... bạn là người dùng TeX nào?, hits = 2927, karma = 0+0-,
Một tài liệu ngắn gọn quy hoạch tính năng cho từng đối tượng dùng TeX:

http://kyanh.zapto.org:9999/viettug/whois.pdf

Chúc vui!