VietTUG.org - old forum

id = 509, parent = 476, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.83, time = 2005/12/14 (1134561942) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng rồi bác là font ABC hoặc có thể dùng Vni-unicode