VietTUG.org - old forum

id = 5065, parent = 5063, thread = 4948, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.190, time = 2008/09/19 (1221836860) ,
subject = Quá trình chuyển trang web, hits = 0, karma = 0+0-,
Thông báo về quá trình chuyển trang web

Công việc hiện nay của webmaster là chuyển các bài viết từ diễn đàn Joomla qua diễn đàn mới. Do sự khác biệt về encoding giữa hai cơ sở dữ liệu, và do định dạng khá rắc rối của diễn đàn cũ, việc chuyển đổi trực tiếp webmaster không đủ sức làm. Do đó, đường vòng được chọn để đi như sau đây:

1. viết thêm hàm xuất cho SimpleBoard có nhiệm vụ render các bài viết đã có thành dạng mã HTML (database => plaintext + HTML text ở UTF8 encoding).

2. viết thêm hàm nhập để nhận dữ liệu từ kết quả của bước 1 để chuyển vào cơ sở dữ liệu mới (plaintex + HTML text => database)

Thật may là trước đây, SimpleBoard đã được hack để thêm hàm mới rất dễ dàng và linh hoạt, nên bước 1 về cơ bản đã hoàn thành sau khoản 3 giờ. Bước 2 có phần khó khăn vì cần post-process kết quả bước 1 sao cho ít nhất thông tin bị mất.

With love,

-- kyanh