VietTUG.org - old forum

id = 5063, parent = 4948, thread = 4948, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.190, time = 2008/09/19 (1221781277) ,
subject = Quá trình chuyển trang web, hits = 0, karma = 0+0-,
Thông báo về quá trình chuyển trang web

Toàn bộ thông tin về người dùng đã được chuyển qua trang mới Một số điểm thay đổi như sau

1. Chỉ lưu giữ lại nickname, còn tên thật của người dùng bị bỏ qua. Hạn chế này xuất phát từ sự khác nhau giữa hai cơ sở dữ liệu.

2. Mỗi email chỉ được dùng để đăng ký một tài khoản duy nhất. Trong cơ sở dữ liệu mới vẫn lưu thông tin về nhiều tài khoản với các email lặp lại. Tuy nhiên, trong các tài khoản đó, bạn chỉ có thể dùng được một mà thôi (là tài khoản đầu tiên sắp theo thứ tự abc )

Khi quá trình chuyển đổi dữ liệu tạm ổn, mọi người sẽ nhận được email thông báo cụ thể về cách lấy lại khoản và các thông tin khác.

Chúc vui!