VietTUG.org - old forum

id = 502, parent = 494, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.68.76, time = 2005/12/14 (1134549032) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Chao Cuong12giaitich,

Bạn có thể sử dụng môi trường 'minipage' để chen hình:

Detail on minipage, bạn có thể xem trong

Google--> environment minipage latex

Ngoài ra, theo khuyến cáo trong latex companion, chapter 11, bạn có thể kết hợp ngon lành text và picture bằng PostScript.

Nếu bạn ở HCMC, Có thể liên lạc tôi để mượn Latex Companion photo. Else, lien lac Ky Anh.

Than men