VietTUG.org - old forum

id = 500, parent = 0, thread = 500, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.64, time = 2005/12/14 (1134493785) ,
subject = TODO: viết gói toán + kiểu, hits = 11820, karma = 0+0-,
Mình có kế hoạch viết một gói dùng để làm mẫu cho các lụân văn Thạc sỹ ( và Tiến sĩ ) -- để có thể dùng vào cuối năm nay. Có nghe một thầy ở Đại học Huế nói là đang cần một gói như vậy ==> tranh thủ kiếm ít đồng tiêu

Các bạn cho mình biết các tham số và mọi ý kiến khác. Tất cả các bạn đều có thể tham gia dự án này với mình.

Cám ơn!