VietTUG.org - old forum

id = 5, parent = 0, thread = 5, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 222.252.244.1, time = 2005/08/28 (1125198898) ,
subject = Cài đặt TeX system trên Windows, hits = 1414, karma = 0+0-,
Hôm nay, thôi đợi vài hôm nữa thế nhé.

PS: test only!<br><br>Post edited by: kyanh, at: 2005/08/28 05:45