VietTUG.org - old forum

id = 4987, parent = 4986, thread = 4973, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.190.116, time = 2008/08/28 (1219863904) ,
subject = Re:Công thức riêng dòng, hits = 0, karma = 0+0-,
longgia2001:
Tà đạo, tà đạo, khoảng cách là đo được bằng thước ... có số âm, không có khoảng cách âm !!!
Có khối lượng âm thì chắc có khoảng cách âm thôi. Mà nói gì cho xa xôi khó hiểu. Cứ đi từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ khắc biết. Sau khi đến cây số **234 thì sẽ tới cây số *232. Mình đi tới mà nó mấy ông giao thông tính thuộc lùi thì hỏi ổng tích bằng khoảng cách gì