VietTUG.org - old forum

id = 4986, parent = 4975, thread = 4973, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 117.4.130.238, time = 2008/08/27 (1219854827) ,
subject = Re:Công thức riêng dòng, hits = 0, karma = 0+0-,
Tà đạo, tà đạo, khoảng cách là đo được bằng thước ... có số âm, không có khoảng cách âm !!!

gágjklasg hiqow \\[12345mm]
\centering{\displaystyle{$ 1=1=2$}} \\[23456mm]
Next paragraph


Cũng chỉ là tà đạo thôi