VietTUG.org - old forum

id = 4975, parent = 4973, thread = 4973, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.31, time = 2008/08/22 (1219347026) ,
subject = Re:Công thức riêng dòng, hits = 0, karma = 0+0-,
Tạm thời bạn dùng khoảng cách âm:
àd;kljàd;jkàd;j

\vskip-3em

àd;ljká;dfljká;dlfjàdlk


Mình chưa nghĩ ra chiêu nào khá hơn!