VietTUG.org - old forum

id = 4973, parent = 0, thread = 4973, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.161, time = 2008/08/21 (1219329181) ,
subject = Công thức riêng dòng, hits = 691, karma = 0+0-,
Trong Powerdot khi viết công thức riêng dòng thì công thức sẽ cách dòng phía dưới một khoảng khá lớn. Làm sao để giảm bớt khoảng cách này. Thanks!