VietTUG.org - old forum

id = 496, parent = 494, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.112, time = 2005/12/13 (1134426325) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Chào các bạn, mình có một vấn đề muốn các bạn giúp, đó là: Trong MikTex làm thê nào chia một đoạn nào đó trong tài liệu làm hai cột, một bên là văn bản, một bên là chèn hình vẽ? Mong các bạn giúp.
Ý quên, Cường cũng có thể dùng môi trường multicols.