VietTUG.org - old forum

id = 4948, parent = 0, thread = 4948, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.154, time = 2008/08/12 (1218538053) ,
subject = tạm dừng đăng ký thành viên mới, hits = 1307, karma = 0+0-,
Tạm thời trang Web dừng việc đăng ký thành viên mới vì lý do bảo mật cho hệ thống.

Xin lỗi vì sự làm phiền này!

Chúc vui!