VietTUG.org - old forum

id = 4918, parent = 4915, thread = 4901, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.60.247, time = 2008/08/07 (1218102209) ,
subject = Re:Vẽ đồ thị hàm số bằng MetaPost, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bạn nhiều!