VietTUG.org - old forum

id = 4915, parent = 4912, thread = 4901, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.79, time = 2008/08/05 (1217871988) ,
subject = Re:Vẽ đồ thị hàm số bằng MetaPost, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể đọc User's Manual: http://tug.org/docs/metapost/mpman.pdf

Các tài liệu khác, ví dụ: http://tug.org/metapost.html