VietTUG.org - old forum

id = 4912, parent = 4906, thread = 4901, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.52.77, time = 2008/08/03 (1217780260) ,
subject = Re:Vẽ đồ thị hàm số bằng MetaPost, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi muốn tìm hiểu Metapost thì cần đọc tài liệu gì? Mong các bạn giúp đỡ