VietTUG.org - old forum

id = 4902, parent = 4901, thread = 4901, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.92.82, time = 2008/07/21 (1216648053) ,
subject = Re:Vẽ đồ thị hàm số bằng MetaPost, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác tanphu đã hướng dẫn vẽ hình bằng metapost. Thật ra, chương trình hình học Geogebra có cho phép bác chuyển một hình vẽ nào đó qua mã Latex. Khi đó, copy đoạn mã đó qua văn bản Tex một cách dễ dàng. Vẽ trong Geogebra rất dễ. Chu ý rằng, khi dán đoạn mã từ Geogebra sang TeX, đôi khi cần điều chỉnh một tí cho vừa mắt mình. Tôi nghĩ, dùng Geogebra là một trong các cách đơn giản nhất.