VietTUG.org - old forum

id = 4877, parent = 4864, thread = 4864, catid = 42, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.190.126, time = 2008/07/12 (1215850074) ,
subject = Re:bài viết của thầy Điển, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi không thách thức một ai cả và cả các tổ chức nào đó, tôi chỉ sợ một cá nhân mượn danh một nhóm để trao đổi với tôi mà thôi.

Chân lý chỉ có một, không nhất thiết cá nhân hay tổ chức nói ra thì mới có giá trị.