VietTUG.org - old forum

id = 4863, parent = 2214, thread = 2214, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = khoa311, ip = 58.186.74.72, time = 2008/07/09 (1215609434) ,
subject = Re:\\AtEndDocument, hits = 0, karma = 0+0-,
Em là lính mới chưa biết gì về Latex có 1 thắc mắc mún hỏi mấy anh
Em đang dùng TexMaker
Khi sử dụng em thấy mọi hàng nó đều không thụt vào
Giờ em muốn thụt đầu dòng thì phải làm sao >