VietTUG.org - old forum

id = 4826, parent = 0, thread = 4826, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.60.183, time = 2008/07/04 (1215109943) ,
subject = Font cho WinEDT, hits = 354, karma = 0+0-,
Tôi gặp tình huống sau đây:
1. Tôi dùng WinShell soạn file sample.tex theo font unicode utf8.
2. WinEDT 5.5 được đặt font editor là .Vntime.
3. Tôi dùng WinEDT mở file sample.tex , chỉnh font là unicode (courie new).
Tuy nhiên văn bản không đọc được font tiếng việt, mặc dù chạy được. làm thế nào đây?