VietTUG.org - old forum

id = 480, parent = 0, thread = 480, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.167, time = 2005/12/09 (1134145383) ,
subject = Tài liệu nên đọc, hits = 2121, karma = 0+0-,
Gói AMS về việc gõ công thức Toán
http://download.viettug.org/mirror1.php?files=ams
Gói ntheorem về viết các môi trường định lý:
http://download.viettug.org/mirror1.php?files=ntheorem

Còn cái nào nữa?