VietTUG.org - old forum

id = 476, parent = 475, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.167, time = 2005/12/09 (1134138529) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Bộ font VNI là font 2 byte mà bác ? Có phải ý bác là font ABC (.Vni) -- cũng là VNI nhưng có dấu chấm ở trước