VietTUG.org - old forum

id = 4751, parent = 4714, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.8.46, time = 2008/06/21 (1214004866) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này nhìn chung cũng tàm tạm. Có điều là khoảng cách giữa cái gạch và văn bảng trong header và footer có vẻ không bằng nhau
Bạn thử khai báo thông số \headwidth=18cm (giả sử phần văn bản của bạn có độ rộng = 18cm : \textwith=18cm) ở phần đầu của tài liệu.