VietTUG.org - old forum

id = 4750, parent = 4749, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.8.46, time = 2008/06/21 (1214004174) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 0+0-,
Lệnh sau sẽ tạo font ở footer là PTM và cở chữ 12pt (dung gói fancyhdr)

\fancyfoot[L]{\fontfamily{ptm}\fontsize{14pt}{14pt}\selectfont Chao ban}
Đã làm được như bạn hướng dẫn. Còn một lỗi nhỏ là số trang của trang đầu tiên của 1 chapter vẫn chỉ cỡ 10. Mình vẫn chưa xử lý được. Hình như gói fancyhdr không can thiệp vào trang này thì phải?!???