VietTUG.org - old forum

id = 4749, parent = 4746, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/20 (1213916124) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 2+0-,
Bạn thử cài gói fancyhdr đi:
Mình dùng gói lyk-z13 để dùng fontsize13 nhưng header và footer lại chỉ cỡ 10. Phải làm sao cho nó thành cỡ 13 đây? ai biết chỉ giáo dùm mình với!!!
Mình dùng lệnh này thì thấy có thể thay đổi được phông chữ, cỡ chữ của tài liệu
\fontfamily{ptm}\fontsize{14pt}{14pt}\selectfont

Có thể thay 14pt bởi 15pt, 16pt,18pt,...

Lệnh sau sẽ tạo font ở footer là PTM và cở chữ 12pt (dung gói fancyhdr)
\fancyfoot[L]{\fontfamily{ptm}\fontsize{14pt}{14pt}\selectfont Chao ban}


Nếu dùng gói titlesec thì như sau:

\newpagestyle{main}[\fontfamily{ptm}\fontsize{12pt}{12pt}\selectfont]{
  \headrule%duong ke duoi header   
    \sethead[][][]   
    {\textsl{Xin chao dien dan tex}} {} {\thechapter.\quad  \chaptertitle
  \footrule%duong ke tren footer   
         \setfoot[][][]{ Vi du ve header and footer} {} {\usepage} }