VietTUG.org - old forum

id = 4746, parent = 4685, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.13.20, time = 2008/06/20 (1213899075) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn thử cài gói fancyhdr đi:
Mình dùng gói lyk-z13 để dùng fontsize13 nhưng header và footer lại chỉ cỡ 10. Phải làm sao cho nó thành cỡ 13 đây? ai biết chỉ giáo dùm mình với!!!