VietTUG.org - old forum

id = 4744, parent = 4730, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/19 (1213823342) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
newcondona Bác Viettug nhiệt tình thật, hỏi cái là trả lời liền.
Bác Viettug oi trả lời giúp tôi đi.
Tôi nghĩ một cách đơn giản như sau. Dùng lệnh setcounter để thay đỏi số đếm của tài liệu tham khảo ở các trang sau. Nhưng tôi không biet tài liệu tham khảo dùng bộ đếm nào (Tôi dùng lệnh \setcounter{bibitem}{3} thì bị lỗi)