VietTUG.org - old forum

id = 4730, parent = 4728, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.7, time = 2008/06/15 (1213545381) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
1)
Để bảo vệ counter thì thiết lập bằng \pdfsetup:
\pdsetup{%thiet lap trinh chieu
  % your stuffs
  counters={theorem}}

Bạn thử bỏ hết setcounter đi và thử lại xem

Nhớ: biên dịch hai lần bằng latex trước khi chuyển quan ps/pdf

1')
Thật ra, cuối cùng vẫn dùng \setcounter bởi vì: trong luận văn có rất nhiều định lý khác nhau, trong bản trình diễn chỉ có một số được trích ra. Tuy nhiên, ở đây là dùng setcounter là để đồng bộ số đếm giữa slide và bản chính luận văn.

Trong trình diễn không có chapter. Vì thế, phải dùng các hack để hỗ trợ việc đánh số các định lý. Tuy nhiên, cách đơn giản nhất vẫn là:
\begin{slide}{Định lý 1.2.3}
 % nội dung định lý
\end{slide}


Mình nghĩ trình bày như thế sẽ gọn gàng, đỡ phải sa đà vào các vấn đề kỹ thuật của việc trình bày slide. Việc đồng bộ các số đếm giữa bản chính luận văn, bản tóm tắt và bản trình diễn cần rất nhiều cố gắng.

2) Bạn cho mình ví dụ đi. Mình không dùng natbib nhưng sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề.