VietTUG.org - old forum

id = 4728, parent = 4726, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/06/15 (1213528394) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 1+0-,
viettug:
newcondona:
Tôi còn gặp vấn đề về tài liệu tham khảo. Nếu tài liệu tham khảo trong một slide thì việc tham chiếu tới rất dễ dàng và chính xác với lệnh \cite. Nhưng nếu tài liệu tham khảo hơn hai trang thì lệnh \cite lại làm việc ko chính xác.
Mình cần một ví dụ. Khi tham khảo cần biên dịch ít nhất 2 lần bằng $latex$
Bác Viettug oi, hình như việc dùng lệnh counters={theorem,lemma,dn} vẫn chưa được như ý. Việc tham chiếu tới các định lí rất chính xác nhưng thứ tự đánh số vẫn chưa đúng. Để có được thứ tự đúng tôi phải dùng lệnh setcounter điều chỉnh. Một vấn đề nữa là các định lí được đánh số là định lí 1,... Nếu có thêm \section là định lí 1.1,.. Trong luận văn của tôi các định lí được đánh số là định lí 1.1.1 (đánh số theo cấu trúc chapter.section.theorem. Trong powerdot khong có chapter, làm thế nào để đánh số được như thế.

Về vấn đề tài liệu tham khảo, tôi dúng gói natbib (theo hướng dẫn của bác) có thể tạo được nhiều trang tài liệu tham khảo và việc tham chiếu rất chính xác nhưng các trang tài liệu tham khảo được đánh số lại từ đầu. Do đó có thê cùng dạng tham chiếu như Xem [2] thì dẫn tới hai tài liệu khác nhau. Và trang tài liệu tham khảo không như các trang khác.

Tôi gửi lên đây hai tệp tex và pdf. Bác xem giúp tôi nhé. Thank.

Tệp Tex

Tệp PDF

PS: Tôi đang tìm cách gửi file (ko biết có được không)