VietTUG.org - old forum

id = 4727, parent = 4726, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = ahgnaoh, ip = 116.118.7.127, time = 2008/06/14 (1213405796) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 1+0-,
Cảm ơn viettug nhiều, cái này là do lỗi không đọc kỹ tài liệu .