VietTUG.org - old forum

id = 4726, parent = 4724, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.7, time = 2008/06/14 (1213397651) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
newcondona:
Tôi còn gặp vấn đề về tài liệu tham khảo. Nếu tài liệu tham khảo trong một slide thì việc tham chiếu tới rất dễ dàng và chính xác với lệnh \cite. Nhưng nếu tài liệu tham khảo hơn hai trang thì lệnh \cite lại làm việc ko chính xác.
Mình cần một ví dụ. Khi tham khảo cần biên dịch ít nhất 2 lần bằng $latex$