VietTUG.org - old forum

id = 4725, parent = 4722, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.7, time = 2008/06/14 (1213397479) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
ahgnaoh:
Tôi nghĩ lỗi này là do slide trên được biên dịch lại nhiều lần, nên số thứ tự của môi trường định lý cứ thế tăng lên, nhưng tôi không tìm cách sửa được. Bác nào biết cách xin chỉ giúp với, tôi đang cần gấp lắm.
Xem trang 10 trong tài liệu hướng dẫn mình đã dịch files:powerdot-doc-vn, về sự bảo vệ các bộ đếm. Thêm vào thiết lập của trình diễn:
counters={theorem,lemma,dn}
% và các bộ đếm khác cần bảo vệ