VietTUG.org - old forum

id = 4723, parent = 4722, thread = 4722, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = ahgnaoh, ip = 116.118.3.234, time = 2008/06/14 (1213394366) ,
subject = Re:Môi trường định lý trong powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Thật xin lỗi, không hiểu tôi post sao lên đến 2 bài. Phiền admin xoá giùm 1 bài, cảm ơn nhiều.