VietTUG.org - old forum

id = 4714, parent = 4710, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tqviet, ip = 118.68.139.128, time = 2008/06/08 (1212885658) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 1+0-,
Gói fancyhdr tôi chưa xài nên chưa có ý kiến gì với bạn newcondona.

Hôm nọ thầy viettug có gợi ý về việc dùng môi trường minipage để tạo header-footer, tôi về mò mẫm một thời gian thì cũng tạo được cái header-footer nhìn cũng tương đối ổn, bạn newcondona thử làm thế này xem sao :
\renewcommand{\@oddhead}{
\begin{minipage}{\textwidth}
\textrm{Tạo header bằng môi trường minipage}\hfill \textrm{Trang \thepage}
\newline \hrule
\end{minipage}}

\renewcommand{\@evenhead}{\@oddhead}

\renewcommand{\@oddfoot}{
\begin{minipage}{\textwidth}
\hrulefill
\newline
\textrm{Tạo footer bằng môi trường minipage} \hfill \textrm{Trang \thepage}
\end{minipage}}

\renewcommand{\@evenfoot}{\@oddfoot}}
Cái này nhìn chung cũng tàm tạm. Có điều là khoảng cách giữa cái gạchvăn bảng trong header và footer có vẻ không bằng nhau, ai có cách nào khắc phục hộ tôi không ? Cảm ơn nhiều.