VietTUG.org - old forum

id = 4710, parent = 4685, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 222.254.101.242, time = 2008/06/07 (1212857168) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 1+0-,
Tôi có thể dùng gói fancyhdr như sau:

\pagestyle{fancy}
\fancyhead[L]{\fontfamily{ptm}\selectfont Vi du header va footer}
\fancyhead[R]{\thepage}
\fancyhead[C]{\empty}
\fancyfoot[C]{\empty}
\fancyfoot[L]{\fontfamily{ptm}\selectfont Chao dien dan tex}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}


Nhưng khi dùng gói này tôi lại không dùng được với gói titlesec
(nên không biet làm thế nào để thay đổi các dạng tiêu đề chương mục)

Nếu không dùng gói fancyhdr, tôi dùng lệnh sau (có dùng gói titlesec)
\newpagestyle{main}[\fontsize{10pt}{10pt}\selectfont]{%
    \headrule%duong ke duoi header
       \sethead[][][]
       {\textsl{Xin chao dien dan tex}} {} {\thechapter.\quad  \chaptertitle  }
    \footrule%duong ke tren footer
             \setfoot[][][]
         { Vi du ve header and footer} {} {\usepage}
     }


Với lệnh này thì tôi lại gặp vấn đề là đường kẻ trên của footer lại kẻ chính giữa dòng chữ của footer.

Xin diễn đàn giải thích giùm?