VietTUG.org - old forum

id = 4702, parent = 4698, thread = 4689, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 88.161.228.157, time = 2008/06/07 (1212794962) ,
subject = Re:Ảnh trong pctex, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi anh viettug nếu em đã hỏi không đúng chỗ. Vì không có điều kiện để cài MikTeX cũng như mua PCTeX pro nên...