VietTUG.org - old forum

id = 4690, parent = 4689, thread = 4689, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.165, time = 2008/06/05 (1212674235) ,
subject = Re:Ảnh trong pctex, hits = 0, karma = 0+0-,
trong vnMiK (not MilK) bạn có thể đánh tiếng Anh rất tốt, sao lại phải dùng thêm pctex nhỉ?

còn lỗi như bạn nói là do pctex không hiểu các hình EPS. Bạn xem các mẫu trong phần giúp đỡ của pctex để biết cách chèn hình trong editor này!