VietTUG.org - old forum

id = 4685, parent = 4684, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.176, time = 2008/06/04 (1212563358) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn thử cài gói fancyhdr đi:
http://ctan.org/tex-archive/macros/late … /fancyhdr/

Dùng pctex rồi bạn sẽ gặp cả khối vấn đề nữa. Nếu tìm được cách cài các gói cho pctex vẫn hay hơn!