VietTUG.org - old forum

id = 4682, parent = 4681, thread = 4681, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.176, time = 2008/06/04 (1212521189) ,
subject = Re:header - footer, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể kết hợp môi trường minipage với \hrule -- đây là cách mình làm năm 2001 với pctex phiên bản 4

Hiện đại hơn, bạn dùng gói fancyhdr (hy vọng là có trong pctex của bạn)
\usepackage{fanyhdr}
\pagestyle{fancy}
% for header: \lhead{}, \rhead{}, \chead{}, \headrulewidth
% for footer: \lfoot{}, \rfoot{}, \cfoot{}, \footrulewidth
\lfoot{\sc Mathematical Reflection 3(2008)}
\cfoot{}
\rfoot{\thepage}
\def\footrulewidht{0.4pt}

Chúc thành công!