VietTUG.org - old forum

id = 468, parent = 463, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.27.195, time = 2005/12/08 (1133984149) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi dùng TeX, vấn đề không phải là font dùng để soạn thảo, mà là bảng mã dùng để soạn thảo. Thường thì dùng bảng mã TCVN, VISCII, UTF8. Tương ứng, để có thể xem đưọc tài liệu, ta dùng các font chẳng hạn .VnTime, ..., Courier,...

Đối với một Editor cụ thể, thì vấn đề tiếng Việt chính là: làm thế nào để thay đổi font hiển thị cho màn hình soạn thảo cho Editor đó.