VietTUG.org - old forum

id = 4667, parent = 4666, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.87, time = 2008/05/29 (1212017916) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn tải về ví dụ này xem (một phần trong powerdot-doc-vn bundle đó).
Tập tin .pdf là kết quả mình biên dịch sẵn. Để ý đến hai trang cuối cùng. Có liên kết tốt lắm! Sau khi xem, bạn có thể thử biên dịch theo đường:

tex -> dvi -> ps -> pdf

Try again!